Αιθέρια Έλαια - FB Όροι Χρήσης | Αιθέρια Έλαια | Πρώτες ύλες για καλλυντικά και αρώματα
ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 09:00 - 17:00
ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 09:00 - 17:00
Αιθέρια Έλαια
ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 09:00 - 17:00
×

Όροι Χρήσης


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.aromalab.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΠOΥΛΟΣ Ν. – ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. ΟΕ»1 με διακριτικό τίτλο «AROMA LAB» και η οποία εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα (Α.Φ.Μ 998460535 Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Η AROMA LAB είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Προμηθευτών του άρθρου 4 του Ν.2251/94 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή2 και είναι μέλος του Εμπορικου και βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης3. Μέσα από τον διαδικτυακό αυτόν τόπο ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες της εταιρίας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Εταιρία καλεί τον χρήστη πριν από την περιήγησή του στην ιστοσελίδα και πριν από οποιαδήποτε αγορά να συμβουλευτεί τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις τους οποίους και μπορεί να αποθηκεύσει. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα καθώς και η πραγματοποίηση αγορών προϋποθέτει την συμφωνία με τους παρακάτω όρους και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους εκ μέρους του χρήστη. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Η Εταιρία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία περί συμβάσεων πώλησης από απόσταση (ν. 2251/1994 και ΠΔ 131/2003) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997)


2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών, σε κάθε αναζήτηση πληροφορίας ή παραγγελίας κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η σωστή εισαγωγή των στοιχείων επικοινωνίας τους, συμπεριλαμβανομένων δε σε αυτούς του αριθμού τηλεφώνου και του προσωπικού λογαριασμού e-mail.


3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Εταιρία δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των προϊόντων αυτής και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους4. Οι πληροφορίες οι οποίες παρατίθενται και αφορούν τη χρήση των σχετικών προϊόντων είναι σύμφωνες με την επιστημονική πρακτική και ορολογία εν γένει. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών χρήσης και ασφάλειας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή άγνοιας για την χρήση συγκεκριμένου προϊόντος, συνιστάται η λήψη οδηγιών και συμβουλών από ειδικό. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες που αναφέρουν στην περιγραφή τους και τις απαραίτητες κατά την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία πιστοποιήσεις από τους προμηθευτές μας. Η Εταιρία δεν προτρέπει τους χρήστες προς εφαρμογή συνταγών ή παρασκευή σκευασμάτων οι δε πληροφορίες και τρόποι χρήσης προϊόντων που αναφέρονται δεν δεσμεύει και δεν γεννά ευθύνες για την Εταιρία από τη μη ορθή εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση οι αναφερόμενες ιδιότητες συστατικών είναι αυτή που είναι ευρέως γνωστή μέσα από τη συνήθη πρακτική και χρήση ή μέσα από την προτεινόμενη βιβλιογραφία περί της χρησιμότητας και των ιδιοτήτων του κάθε συστατικού. Η παραγγελία προϊόντων και η πώλησή τους μπορούν να συναφθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα5. Μετά από παραγγελία για αγορά προϊόντος από πλευράς χρήστη, ο προμηθευτής οφείλει να αποστείλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας και της χρέωσης του χρήστη με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο6.


4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά στα πλαίσια και στην πρακτική των συναλλαγών δεσμεύεται για την κατά το δυνατό πιο άμεση ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για βλάβες ή ζημίες που έχουν προκληθεί από την μη ορθή χρήση προϊόντων, συστατικών ή σκευασμάτων. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή στον χρήστη και στον τελικό αποδέκτη των προϊόντων που προμηθεύει για τον τρόπο χρήσης τους και τις ιδιότητές τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα ή στη συσκευασία κάθε προϊόντος. Ιδιαίτερα, εφιστά την προσοχή στην εφαρμογή και χρήση προϊόντων όπως π.χ. των αιθέριων ελαίων μόνο κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, κατά την ορθή αναλογία και εφαρμογή και με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. Η Εταιρία δεν προτρέπει και συνιστά στον χρήστη ή στον τελικό καταναλωτή να μην επιχειρεί την ανάμειξη υλικών και συστατικών χωρίς την πλήρη κατανόηση των ιδιοτήτων των συστατικών και χωρίς την παρουσία ή βοήθεια ειδικού. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί στον χρήστη ή στον τελικό καταναλωτή εάν ο τελευταίος αναμείξει και εφαρμόσει κατά το δοκούν και κατά απόκλιση από τη συνήθη πρακτική και οδηγίες διάφορους τρόπους χρήσης προϊόντων ή συστατικών. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί χρήστης από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή λόγω αδυναμίας παροχής των προϊόντων που διατίθενται απ’ αυτό και τέλος από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρία υπέχει ευθύνη προς αποζημίωση η οποία συνίσταται στην άμεση και ανέξοδη για τον χρήστη αντικατάσταση του προϊόντος σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια. Η Εταιρία δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους και την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν παράγει και δεν πωλεί καλλυντικά προϊόντα καθώς και παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης.


5. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με την αποδοχή της παραγγελίας και υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος η Εταιρία οφείλει να εκπληρώσει την παροχή της σύμβασης μέσα στα οριζόμενα χρονικά πλαίσια λαμβάνοντας υπόψη και υπό την επιφύλαξη της μεσολάβησης της ταχυδρομικής υπηρεσίας και την κείμενη νομοθεσία7. Ο χρήστης-αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τον νόμο, έχει ο συμβληθείς χρήστης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, πλην των εξόδων επιστροφής8. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε προς αυτόν ο χρήστης εντός τριάντα (30) ημερών. Ο χρήστης – αγοραστής έχει επίσης δικαίωμα να επιστρέψει σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρίας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε και στις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει ύστερα από επαλήθευση συμφωνημένη ιδιότητα του. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα και πριν την τελική ενέργεια αγοράς ο χρήστης – αγοραστής έχει τη δυνατότητα υπαναχώρησης και επιστροφής σε άλλο στάδιο της διαδικασίας9.


6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, η διάρθρωσή της, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χωρίς άδεια αντιγραφή, αποστολή ή αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας, το σήμα και το domain name προστατεύονται κατά τις κείμενες διατάξεις.


7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν απαιτείται από την Εταιρία η αποστολή προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Τα τελευταία είναι απαραίτητα μόνο κατά την εγγραφή του και για το σκοπό αγοράς προϊόντων και από αυτά απαραίτητα είναι μόνο όσα κατά τη συνήθη πρακτική χρειάζονται για την ορθή κατάρτιση συμβάσεων πώλησης και την αποστολή του προϊόντος. Ο χρήστης αποστέλλει τα στοιχεία του στα πλαίσια των συναλλαγών του και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και τυχόν προστηθέντες της εταιρείας. Η Εταιρία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία για την χρήση των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και ότι τηρεί με ασφάλεια και δεν αποδίδει σε κανένα τρίτο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποχρεούται να διαγράψει ύστερα από δήλωση του χρήστη οποτεδήποτε το θελήσει ο τελευταίος.


1 Ν. 2251/94 α. 4 εδ 2α, ΠΔ 131/2003
2 Ν. 2251/94 α. 4 εδ 14
3 Π.Δ. 131/2003 α. 4 εδ. 2-ζ.
4 Ν. 2251/94 α. 4 εδ 2β, ΠΔ 131/2003
5 ΠΔ 131/2003 α.9 εδ δ
6 ΠΔ 131/2003 α.10 εδ.1
7 Ν. 2251/94 α. 4 εδ 8
8 Ν. 2251/94 α. 4 εδ 2στ
και α. 4 εδ 9δ
9 ΠΔ 131/2003 α. 9 εδ.γ